Adatkezelési tájékoztató

A SONEAS Vegyipari Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 33., adószáma: 14098253-4-43, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-888779) és leányvállalata, a SONEAS Kutató Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 33., adószáma: 12169777-4-43, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-561785) mint adatkezelők (a továbbiakban: cégcsoport) ezúton tájékoztatják partnereiket a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatukról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

Általános irányelvek

A személyes adat, különleges adat és az adatkezelés fogalmát a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendezi.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatok védelmére.

Az adatok biztonsága érdekében a cégcsoport olyan technikai, valamint eljárási szabályokat is alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Önéletrajza megküldésével Ön érvényesíti az adatvédelemre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát, mely szerint adatkezelési tájékoztatásunkat megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

A megadott adatok helyességéért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kezdeményezheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és törlésről külön értesítést csak az erre vonatkozó kifejezett kérés esetén, az e célra megadott e-mail címre küldünk.

Hirdetési, toborzási tevékenységünk során különleges adatot nem kezelünk.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy az általunk megjelölt, meghirdetett pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és amennyiben Ön az általunk támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, ajánlatot tegyünk alkalmazására, továbbá az Ön jövőbeli foglalkoztatása, képzettségének és tapasztalatainak megfelelő állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatait adatbázisunkban megőrizzük, kezeljük.

A személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Az adatkezelésre jogosultak köre

A toborzási munka kapcsán a pályázók által megadott személyes adatokat a személyügyi csoport munkavállalói és az érintett területek vezetői kezelik.

A cégcsoport területi vezetői az adatokat kizárólag a hirdetés, toborzás érdekében és keretei között kezelhetik, harmadik félnek sem írásban, sem szóban nem adhatják ki, és mind személyi, mind technikai vonatkozásban mindent megteszünk annak érdekében, hogy harmadik személy az adatokhoz semmilyen módon ne férjen hozzá.

A cégcsoport az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.

A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető az hr@soneas.com e-mail címen. Kérésre tájékoztatást adunk a kezelt adatokról, arról, hogy ki és milyen célból kapta vagy kapja meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama

A jelentkezők pályázati anyagát legkésőbb az adott pozícióra történő toborzás lezárását követő 1 hónapon belül töröljük rendszerünkből.

Foglalkoztatni kívánt jelölt esetén a pályázati anyagot az írásos ajánlatunkra adott válasz beérkezéséig nyomtatott formában is megőrizzük, ez alkalmazás esetén a személyi anyag részét képezi. Elutasító válasz esetén a pályázó anyagát töröljük rendszerünkből, illetőleg megsemmisítjük.

Amennyiben egy jelölt anyagát későbbi, tapasztalatainak és képzettségének megfelelő ajánlatokkal történő megkeresése érdekében szeretnénk megőrizni, a jelölttől írásos adatkezelési hozzájárulást kérünk, és adatait elektronikusan, a jelölt által megadott határidőig őrizzük adatbázisunkban. A határidő letelte után az anyagot előzetes értesítés nélkül töröljük rendszerünkből. Adatai törlését minden jelölt az általa megadott határidő előtt is kérheti, mely kérésnek a megkereséstől számított 3 munkanapon belül teszünk eleget. Az adattörlésről a jelöltet kifejezett kérésére az általa e célra megadott e-mail címen tájékoztatjuk.

Jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Írjon nekünk!