Adatkezelési tájékoztató

A SONEAS Vegyipari Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 33., adószáma: 14098253-2-43, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-888779) mint adatkezelő (a továbbiakban: SONEAS) ezúton tájékoztatja partnereit és pályázóit (a továbbiakban: Pályázó) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

Általános irányelvek

A személyes adat, különleges adat és az adatkezelés fogalmát a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendezi.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatok védelmére.

Az adatok biztonsága érdekében a SONEAS olyan technikai, valamint eljárási szabályokat is alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Önéletrajza megküldésével a Pályázó érvényesíti az adatvédelemre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát, mely szerint adatkezelési tájékoztatásunkat megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

A megadott adatok helyességéért a Pályázó felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kezdeményezheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és törlésről külön értesítést csak az erre vonatkozó kifejezett kérés esetén, az e célra megadott e-mail címre küldünk.

Hirdetési, toborzási tevékenységünk során különleges adatot nem kezelünk.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy az általunk megjelölt, meghirdetett pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és amennyiben a Pályázó az általunk támasztott elvárások alapján alkalmas lehet az adott munkakör betöltésére, ajánlatot tegyünk alkalmazására; továbbá a Pályázó jövőbeli foglalkoztatása, képzettségének és tapasztalatainak megfelelő állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatait adatbázisunkban – külön nyilatkozat megtétele mellett – megőrizzük, kezeljük.

A személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Az adatkezelésre jogosultak köre

A toborzási munka kapcsán a Pályázók által megadott személyes adatokat a személyügyi csoport munkavállalói és az érintett területek vezetői kezelik.

A SONEAS területi vezetői az adatokat kizárólag a hirdetés, toborzás érdekében és keretei között kezelhetik, harmadik félnek sem írásban, sem szóban nem adhatják ki, és mind személyi, mind technikai vonatkozásban mindent megteszünk annak érdekében, hogy harmadik személy az adatokhoz semmilyen módon ne férjen hozzá.

A SONEAS az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.

A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető a hr@soneas.com e-mail címen. Kérésre tájékoztatást adunk a kezelt adatokról, arról, hogy ki és milyen célból kapta vagy kapja meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama

A jelentkezők pályázati anyagát legkésőbb az adott pozícióra történő toborzás lezárását követő 1 hónapon belül töröljük rendszerünkből.

Foglalkoztatni kívánt jelölt esetén a pályázati anyagot az írásos ajánlatunkra adott válasz beérkezéséig nyomtatott formában is megőrizzük, ez alkalmazás esetén a személyi anyag részét képezi. Elutasító válasz esetén a Pályázó anyagát töröljük rendszerünkből, illetőleg megsemmisítjük.

Amennyiben egy jelölt anyagát későbbi, tapasztalatainak és képzettségének megfelelő ajánlatokkal történő megkeresése érdekében szeretnénk megőrizni, a jelölttől írásos adatkezelési hozzájárulást kérünk, és ennek birtokában adatait elektronikusan, a jelölt által megadott határidőig őrizzük adatbázisunkban. A határidő letelte után az anyagot előzetes értesítés nélkül töröljük rendszerünkből. Adatai törlését minden jelölt az általa megadott határidő előtt is kérheti, mely kérésnek a megkereséstől számított 3 munkanapon belül teszünk eleget. Az adattörlésről a jelöltet kifejezett kérésére az általa e célra megadott e-mail címen tájékoztatjuk.

Jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Data management information

The SONEAS Chemicals Ltd. (headquarter: 1097 Budapest, Illatos út 33., tax number: 14098253-2-43, company registration number: Cg. 01-09-888779) as data controller (hereinafter: SONEAS) hereby inform its partners and candidates (hereinafter: Candidates) about its practices in the processing of personal data, about the measures taken to protect data, and about the rights of those concerned, and how to enforce them.

General guidelines

The concept of personal data, special data and data management is defined in Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information.

In the course of our activities, we pay special attention to the protection of personal and special data provided to us in the course of the data processing we necessarily perform.

In order to ensure data security, SONEAS also applies technical and procedural rules that prevent unauthorized access, alteration, or transmission of such data, their intentional and accidental deletion or destruction.

Consent to data management

By sending the CV, the Candidate validates his/her data protection acceptance statement, according to which he/she has understood and acknowledged our data management information, and declares that he/she provides his/her data voluntarily and expressly consents to the data management.

Candidate is responsible for the correctness of the data provided. Candidate may initiate the correction of his/her personal data at any time if they change. Inaccurate data will be corrected upon request, and the incomplete or incorrect data will be deleted. Separate notice of correction and deletion will only be sent to the e-mail address provided for this purpose upon express request.

We do not handle special data during our advertising and recruitment activities.

The purpose of data management

The data are processed only for the purpose of examining the possibility of employing the Candidate for the advertised positions indicated by us, and if the Candidate may be suitable to fill the given position based on our expectations, make an offer for him/her application, and in order to find the Candidate for future employment, to find job offers in accordance with his/her qualifications and experience, we keep and manage the Candidate’s data in our database – with a separate statement.

We do not use personal data for purposes other than those stated.

Scope of data controllers?

Personal data provided by the Candidates in connection with the recruitment work will be processed by the staff of the personnel group and the managers of the affected areas.

SONEAS area managers may process the data solely for the purpose of advertising, recruitment and in the context of it, may not disclose it to third parties, either in writing or orally, and will make every effort, both personally and technically, to prevent third parties from accessing the data in any way.

In order to protect data, SONEAS calls upon all data controllers to comply with the provisions of this Data Management Information and the relevant legislation, as well as to maintain confidentiality.

Information on the handling of personal data can be requested at any time at hr@soneas.com. Upon request, we will provide information about the data processed, who has received or will receive it and for what purpose.

Duration of data management

Candidates’ application materials will be deleted from our system no later than 1 month after the closing of recruitment for the given position.

In the case of a Candidate to be employed, the application file will also be kept in printed form until the response to our written offer is received, which will be part of the personal file in the case of an employment. In case of a negative answer, the Candidate’s documentation will be deleted from our system or destroyed.

If we would like to keep a Candidate’s documentation at a later date with offers appropriate to his/her experience and qualifications, we will ask the Candidate for written consent, and we will retain his/her data electronically in our database until the deadline specified by the Candidate. After the deadline, the material will be deleted from our system without prior notice. All Candidates may request the deletion of their data before the deadline specified by them, which request will be complied with within 3 working days of the request. At the express request of the Candidate, the deletion of the data will be notified to the e-mail address provided by him/her for this purpose.

Enforcement

Candidate may enforce his/her right to the protection of his/her personal data before a civil court or he/she can apply to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postal address: 1530 Budapest, PO Box 5.). The detailed legal provisions concerning this and the obligations of the data controller are set out in Act CXII of 2011.

Írjon nekünk!